Regulaminy

 

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH DLA OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO AKSON Z SIEDZIBĄ W MILANÓWKU.

,,W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ośrodek Kształcenia Medycznego Akson z siedzibą w Milanówku przy ul. Sportowej 3 (05-822) Milanówek, tel. 22 724 69 40, e-mail: szkolenia@akson.net.pl, posiadający numer NIP 5291009852 i numer REGON 011768379, wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej pod numerem 68-000239-001-0002 (dalej ,,Akson”, ,,my” lub „Administrator”), w imieniu którego działa Dyrektor.

 1. Kontakt z nami.

Administrator wyznaczył jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować napisz do nas wiadomość e-mail na adres: szkolenia@akson.net.pl zadzwoń pod numer telefonu 22 / 724 69 40 lub prześlij list na nasz adres naszej siedziby przy ul. ul. Sportowej 3 (05-822) Milanówek z dopiskiem: ,,Dane osobowe”.

 1. Skąd mamy Twoje dane osobowe? Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Większość danych otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Dane te podajesz m.in.:

 1. chcesz wykonać badanie/badania dla siebie lub dla swojego dziecka (na podstawie skierowania od lekarza specjalisty bądź bez, gdy jest to dopuszczalne);

 2. wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy na kurs/szkolenie/warsztaty organizowane przez AKSON z zakresu: EEG, EEG dla techników, EEG BIOFEEDBACK, MAPPING’u, EMG i ENG, EEG, VIDEO i HOLTER EEG (dalej jako ,,szkolenie”);

 3. wysyłając do nas wiadomość e-mail;

 4. podczas rozmowy telefonicznej z naszym Personelem;

 5. podczas wizyty w naszej siedzibie;

 6. na konferencjach naukowych/targach, w których Akson bierze udział, lub jest ich organizatorem/współorganizatorem.

Twoje dane możemy otrzymać również pośrednio, np. z publicznie dostępnych źródeł, a także od naszych Kontrahentów, którzy zbierając dane osobowe w wykonaniu własnych planów (tj. dla własnych celów) udostępniają je nam w ramach współpracy handlowej, jeśli oczywiście wyraziłeś na to zgodę przekazując im te dane.

 1. Jaki jest zakres przetwarzanych danych?

Jako Administrator możemy przetwarzać Twoje następujące dane – przy czym zakres przetwarzanych danych zależy od celu naszej z Tobą współpracy oraz Twojej indywidualnej sytuacji (np. tego, czy jesteś przedsiębiorcą, uczestnikiem szkolenia czy pacjentem):

 1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię ojca, numer PESEL, podpis);

 2. dane adresowe (adres zamieszkania, zameldowania i/lub do korespondencji), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);

 3. siedziba i nazwa prowadzonej działalności gospodarczej;

 4. dane o wykształceniu i jego przebiegu oraz o doświadczeniu zawodowym (np. nazwa ukończonej uczelni, dodatkowe uprawnienia i specjalizacje, ilość opisanych badań EEG, wykonywany zawód, numer prawa wykonywania zawodu) w tym także miejsce pracy (np. informację czy jest to placówka publiczna, lub prywatna) oraz dane Twojego pracodawcy;

 5. Twoje preferencje (np. interesujący poziom, rodzaj, zakres szkolenia);

 6. informacje o zamiarze skorzystaniu z oferowanego przez Akson zakwaterowania;

 7. numer rachunku bankowego, z którego np. dokonano płatności za Twoje uczestnictwo w szkoleniu;

 8. numer IP i inne dane urządzenia, z którego komunikujesz się z nami;

 9. informacje o źródłach pozyskania Twoich danych;

 10. dodatkowe informacje o sobie, które możesz zawrzeć w korespondencji e-mail lub, które możesz podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym Personelem (przy czym prowadzone rozmowy nie są przez nas rejestrowane;

 11. informacje o stanie Twojego zdrowia, przebytych zabiegach, historii leczenia itp.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z przedmiotem działalności Akson, którym jest prowadzenie szkoleń i kursów medycznych (m.in z zakresu EEG, EEMG, TMS i HOLTER) dla lekarzy, techników, pedagogów i psychologów. W ramach naszej działalności oferujemy również możliwość wykonania badań, których wyniki służą dla celów naukowych (dalej ,,cele Akson”).

W związku z powyższym, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach wskazanych poniżej:

 1. zawieranie (w tym podjęcie czynności zmierzających do zawarcia), a następnie wykonanie umowy zmierzającej do zrealizowania wobec Ciebie określonego celu (np. zapewnienie uczestnictwa w szkoleniu, przeprowadzenie badania) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 9 ust. 2 lit. h RODO);

 2. podjęcie innych czynności w celu realizacji celów Akson, znajdujących oparcie w obowiązujących przepisach prawa, np. prowadzenie dokumentacji medycznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 3. prowadzenie rozliczeń podatkowych i ksiąg rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 4. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, archiwizacyjnych oraz zapewnienie nam możliwości rozliczenia się z prawidłowości przetwarzania Twoich danych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 5. realizacja potrzeb archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania.

I tak odpowiednio:

 1. w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów dla realizacji celów Akson – w tym celu przetwarzamy dane przez okres realizacji umów/świadczenia usługi (np. szkolenia, przeprowadzania badań), a po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń;

 2. w związku z podejmowaniem innych czynności dla realizacji celów Akson, znajdujących oparcie w obowiązujących przepisach prawa – w tym celu przetwarzamy Twoje dane przez czas określony w przepisach prawa regulujących dany obowiązek;

 3. jeżeli chodzi o cele rachunkowe to będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą dane dokumenty księgowe (art. 74 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). Natomiast jeżeli chodzi o cele podatkowe to dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności danego podatku (art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.);

 4. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, archiwizacja, zapewnienie możliwości rozliczenia się przez nas z prawidłowości przetwarzania danych oraz wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tych celach przetwarzamy dane osobowe do końca okresu przedawnienia (okres ten zależny będzie od rodzaju roszczenia lub podstawy naszej odpowiedzialności za należyte wypełnianie określonych obowiązków);

 5. na potrzeby archiwalne – w tym celu przetwarzamy dane przez czas właściwy dla rodzaju przechowywanych danych (od 2 do 50 lat).

 1. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane udostępniamy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. Nie sprzedajemy Twoich danych. Twoje dane osobowe możemy natomiast przekazać naszym kontrahentom, tj.:

 1. firmom, które świadczą na naszą rzecz usługi konieczne dla prawidłowego realizowania celów Akson, np.:

 1. firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dostawcom systemów/programów, dzięki któremu możemy realizować cele Akson i prawidłowo funkcjonować;

 2. podmiotom świadczącym usługi hostingowe;

 3. firmom doradczym lub usługowym wspierającym nas od czasu do czasu w codziennej działalności, w tym np. firmom prawniczym, biurom rachunkowym;

 1. firmom świadczącym usługi dostawy (np. Poczcie Polskiej S.A) lub firmom kurierskim – w przypadku, gdy np. osobiście nie możesz odebrać konkretnych dokumentów (np. wyników Twoich badań wykonanych w Akson).

Dla podmiotów z każdej kategorii jako Administrator przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia celów naszej współpracy z danym podmiotem.

 1. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Akson może natomiast przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany. Nie będzie to wywoływać jednak wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 1. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z RODO. Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 1. Reguła adekwatności. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły;

 2. Reguła transparentności. Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jest jej przejawem;

 3. Reguła prawidłowości. Staramy się, aby Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez nas były aktualne i zgodne z prawdą;

 4. Reguła integralności i poufności. Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufności i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych;

 5. Reguła rozliczalności. Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

 1. Jakie masz prawa?

Przepisy o ochronie danych osobowych dają Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. poprzez nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.);

 2. Prawo do poprawiania danych. Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych;

 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo przychylimy się do Twojego żądania;

 4. Prawo do żądania usunięcia danych. Prawo to, zwane również ,,prawem do bycia zapomnianym”, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty dla potrzeb podatkowych, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób;

 5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zgodnie z RODO możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych;

 6. Prawo do cofnięcia zgody. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody możesz w dowolnym momencie tę zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Pragniemy Cię jednak poinformować, że Twoje dane osobowe w zakresie objętym cofniętą zgodą, tj. w zakresie celu, którego zgoda dotyczyła, przestaną być przetwarzane w tym celu. Niemniej jednak Twoje dane osobowe objęte zgodą będą dalej przetwarzane w celu wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim obowiązku rozliczenia się przez nas z prawidłowości przetwarzania danych osobowych, ewentualnie w celach opartych na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail szkolenia@akson.net.pl, numerem telefonu 22 / 724 69 40 lub listownie na nasz adres naszej siedziby przy ul. Sportowej 3, (05-822) Milanówek, z dopiskiem: ,,Dane osobowe”.

W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz również pisać do nas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

 1. Czym jest prawo do sprzeciwu?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo do sprzeciwu również wtedy, kiedy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić pod adresem e-mail szkolenia@akson.net.pl, numerem telefonu 22 / 724 69 40 lub listownie na nasz adres naszej siedziby przy ul. Sportowej 3, (05-822) Milanówek, z dopiskiem: ,,Dane osobowe”.

z dopiskiem: ,,Dane osobowe|.

11. Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Swoje dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie. Nie ma bowiem przepisu, który nakładałby na Ciebie prawny obowiązek ich przekazania.

Jeżeli jednak chcesz nawiązać z nami współpracę (np. poszerzyć swoją wiedzę na szkoleniu lub wykonać badania) musisz podać dane, które wzajemnie na to umożliwią.

Dane osobowe podawane np. w celach kontaktowych są konieczne do tego, abyśmy mogli się z Tobą kontaktować. Jeżeli ich nie podasz, nasza komunikacja z Tobą będzie albo utrudniona (np. jeśli podasz tylko nr telefonu, ale już nie adres e-mail), albo wręcz niemożliwa (jeśli nie podasz żadnych danych kontaktowych).

13. Czy udostępniamy Twoje dane poza UE?

Nie, nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.

Jako Ośrodek Kształcenia Medycznego, Akson prowadzi współpracę naukową wyłącznie w kraju i za granicą na terenie UE w zakresie realizacji swoich celów. Akson uczestniczy w konferencjach, targach i innych wydarzeniach w zakresie objętym przedmiotem jego działania.

EEG - Kurs podstawowy i uzupełniający

§ 1

Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkoleń EEG – Kurs podstawowy oraz prawa i obowiązki organizatora i Uczestników szkolenia.

 § 2

Organizacja

1. Kadra:

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez PTNK.

2. Ilość godzin szkoleniowych:

EEG – Kurs podstawowy – 192 godziny w formie 12 weekendowych zjazdów.

EEG – Kurs podstawowy – Część praktyczna –  100 godzin w formie 6 weekendowych zjazdów.

W/w kursy są równoważne 3 miesiącom, z wymaganych przez PTNK do uzyskania Licencji EEG

EEG – Kurs uzupełniający – Część praktyczna – 50 godzin w formie 3 weekendowych zjazdów, co odpowiada 2 tygodniom, z wymaganych przez PTNK do uzyskania Licencji EEG.

3. Uczestnicy i podział na grupy:

Szkolenie EEG przeznaczone jest dla lekarzy – neurologów, psychiatrów pracujących/planujących pracę z dorosłymi lub dziećmi. W zależności od tego tworzone są grupy EEG wieku rozwojowego (dziecięcego) i grupy EEG dorosłych. Zjazdy poszczególnych Grup odbywają się w terminach zaplanowanych na minimum pół roku naprzód, z częstotliwością co 6 – 7 tygodni. Przynależność do określonej Grupy jest stała, jednak jeśli z istotnego powodu Uczestnik nie może przyjechać w zaplanowanym dla jego Grupy terminie może, po uprzednim powiadomieniu organizatora (według zasad podanych w dalszej części Regulaminu), przyjechać na odpowiednie zajęcia z inną Grupą, o ile będzie wolne miejsce. Nowy termin Uczestnik ustala z organizatorem.

4. Ilość uczestników:

Kurs podstawowy (12 zjazdów)

– minimalna ilość uczestników szkolenia     –  8 osób

– maksymalna ilość uczestników szkolenia – 12 osób

Część praktyczna-Kurs podstawowy i uzupełniający (6 lub 3 zjazdy)

– maksymalna ilość uczestników szkolenia – 8 osób

W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna ilość uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub jego organizacji w innym terminie.

5. Wymagane dokumenty przy zapisie:

– dokładne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego

– przesłanie kserokopii potwierdzającej wykształcenie

6. Potwierdzenie udziału w szkoleniu:

– organizator przed każdym terminem zjazdu zwraca się mailowo lub telefonicznie z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa

– Uczestnik może również sam mailowo lub telefonicznie potwierdzić swój udział

– ostatecznym potwierdzeniem udziału jest opłata za szkolenie – całość lub zaliczka w wysokości minimum 300,00 zł przesłana na konto bankowe organizatora

7. Opłaty:

Kształcenie w ramach ww. szkolenia jest odpłatne, a koszty wynoszą:

– EEG – Kurs podstawowy – 1 000,00 zł za każdy z 12 zjazdów

– EEG – Część praktyczna (Kurs podstawowy i uzupełniający) – 1 200,00 zł za każdy z trzech zjazdów

Opłata obejmuje koszty szkolenia, materiałów dydaktycznych, obiadów w restauracji (EEG – Kurs podstawowy – sobota, EEG – Część praktyczna – piątek i sobota), poczęstunku podczas przerw kawowych oraz opieki organizatora. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

8. W przypadku wzrostu kosztów zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany jego ceny, o czym powiadomi Uczestników mailem oraz umieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej najpóźniej 6 tygodni przed kolejnym terminem zajęć.

9. Dokonanie zapisu na listę Uczestników następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 6 oraz wniesieniu całości opłaty wg pkt 7 najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Również w tym terminie należy dokonać dopłaty do pełnej kwoty w przypadku wcześniejszej zaliczki. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorem, dopłata może być dokonana w formie gotówkowej w biurze Ośrodka w dniu rozpoczęcia szkolenia.

10. Opłat należy dokonywać przelewem na konto Ośrodka Kształcenia Medycznego AKSON:

PKO BP 40 1020 1097 0000 7702 0127 1568

W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:

– imię i nazwisko uczestnika

– nazwa i termin szkolenia

11. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie organizatora dokonana wpłata może być zwrócona na konto osoby/firmy, która jej dokonała bądź, na prośbę Uczestnika, zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. W przypadku zwrotu wystawiona będzie faktura VAT korygująca.

12. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zgłoszonej nie później niż 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, dokonana wpłata może być w całości zwrócona na konto osoby/firmy, która jej dokonała bądź, na prośbę Uczestnika, zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. W przypadku zwrotu wystawiona będzie faktura VAT korygująca.

13. W przypadku powiadomienia organizatora o rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem z wniesionej opłaty potrącone zostanie 300,00 zł tytułem poniesionych kosztów organizacyjnych. Pozostała część wpłaty może być zwrócona na konto osoby/firmy, która jej dokonała bądź, na prośbę Uczestnika, zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. W przypadku zwrotu wystawiona będzie faktura VAT korygująca.

14. O rezygnacji z zajęć w wyznaczonym terminie należy powiadomić organizatora w formie pisemnej skierowanej na adres szkolenia@akson.net.pl

  § 3

Obowiązki organizatora

Organizator zobowiązany jest:

– udzielić informacji w sprawach organizacyjnych kursu

– wystawić fakturę oraz inne wymagane dokumenty

– zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia

– przygotować materiały szkoleniowe

– wystawić zaświadczenie o ukończeniu kursu

– zapewnić zakwaterowanie, wyżywienie oraz poczęstunek podczas przerw

  § 4

Obowiązki Uczestnika

Uczestnik szkolenia powinien:

– wypełnić dokładnie formularz zgłoszeniowy

– przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu

– dokonać pełnej opłaty za szkolenie zgodnie z § 2 pkt 9 regulaminu

– regularnie uczestniczyć w zajęciach

– pozytywnie zdać kolokwium kończące szkolenie.

EMG

§1

Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkoleń EMG (elektromiografii) i ENG (elektroneurografii) oraz prawa i obowiązki organizatora i Uczestników szkolenia.

 §2

Organizacja

1. Kadra:

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez PTNK.

2. Ilość godzin szkoleniowych:

Trzy weekendowe bloki szkoleniowe po 16 godzin, co odpowiada 50 godzinom szkolenia klinicznego, z wymaganych przez PTNK do ubiegania się o licencję 200 godzin. Szkolenie obejmuje dwa bloki teoretyczne i jeden blok praktyczny.

3. Uczestnicy:

Szkolenie EMG przeznaczone jest dla lekarzy.

4. Ilość uczestników:

Część teoretyczna

– minimalna ilość uczestników szkolenia      –  8 osób

– maksymalna ilość uczestników szkolenia – 12 osób

Część praktyczna

– maksymalna ilość uczestników szkolenia – 6 osób

W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna ilość uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub jego organizacji w innym terminie.

5. Wymagane dokumenty przy zapisie:

– dokładne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego

– przesłanie kserokopii potwierdzającej wykształcenie

6. Potwierdzenie udziału w szkoleniu:

Potwierdzeniem udziału jest wniesienie opłaty za szkolenie – całości lub zaliczki w wysokości minimum 300,00 zł przesłana na konto bankowe organizatora

7. Opłaty:

Koszt szkolenia wynosi 1 150,00 zł za każdy blok szkoleniowy.

Opłata obejmuje koszty szkolenia, materiałów dydaktycznych, dwóch obiadów w restauracji, poczęstunku podczas przerw kawowych oraz opieki organizatora. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

8. W przypadku wzrostu kosztów zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany jego ceny, o czym powiadomi Uczestników mailem oraz umieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej najpóźniej 6 tygodni przed kolejnym terminem zajęć.

9. Dokonanie zapisu na listę Uczestników następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 5 oraz wniesieniu całości opłaty wg pkt 7 najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Również w tym terminie należy dokonać dopłaty do pełnej kwoty w przypadku wcześniejszej zaliczki. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorem, dopłata może być dokonana w formie gotówkowej w biurze Ośrodka w dniu rozpoczęcia szkolenia.

10. Opłat należy dokonywać przelewem na konto Ośrodka Kształcenia Medycznego AKSON:

PKO BP 40 1020 1097 0000 7702 0127 1568

W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:

– imię i nazwisko uczestnika

– nazwa i termin szkolenia

11. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie organizatora dokonana wpłata może być zwrócona na konto osoby/firmy, która jej dokonała bądź, na prośbę Uczestnika, zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. W przypadku zwrotu wystawiona będzie faktura VAT korygująca.

12. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zgłoszonej nie później niż 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, dokonana wpłata może być w całości zwrócona na konto osoby/firmy, która jej dokonała bądź, na prośbę Uczestnika, zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. W przypadku zwrotu wystawiona będzie faktura VAT korygująca.

13. W przypadku powiadomienia organizatora o rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem z wniesionej opłaty potrącone zostanie 300,00 zł tytułem poniesionych kosztów organizacyjnych. Pozostała część wpłaty może być zwrócona na konto osoby/firmy, która jej dokonała bądź, na prośbę Uczestnika, zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. W przypadku zwrotu wystawiona będzie faktura VAT korygująca.

14. O rezygnacji z zajęć w wyznaczonym terminie należy powiadomić organizatora w formie pisemnej skierowanej na adres szkolenia@akson.net.pl

§3

Obowiązki organizatora

Organizator zobowiązany jest:

– udzielić informacji w sprawach organizacyjnych kursu

– wystawić fakturę oraz inne wymagane dokumenty

– zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia

– przygotować materiały szkoleniowe

– wystawić zaświadczenie o ukończeniu kursu

– zapewnić zakwaterowanie, wyżywienie oraz poczęstunek podczas przerw

 §4

Obowiązki Uczestnika

Uczestnik szkolenia powinien:

– wypełnić dokładnie formularz zgłoszeniowy

– przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu

– dokonać pełnej opłaty za szkolenie zgodnie z § 2 pkt 9 regulaminu

– regularnie uczestniczyć w zajęciach

– pozytywnie zdać kolokwium kończące szkolenie

 

EEGBiofeedback

§1

Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkoleń EEG-Biofeedback oraz prawa i obowiązki uczestników szkolenia.

 §2

Organizacja szkolenia

1. Kadra:

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem.

2. Ilość godzin szkoleniowych:

– Szkolenie Biofeedback I stopnia – 32 godziny (2 części po 3 dni szkolenia w odstępie czasu) – Szkolenie Biofeedback II stopnia  – 32 godziny (2 części po 3 dni szkolenia w odstępie czasu)

3. Szkolenie do licencji PTNK:

Licencja Specjalisty Biofeedback

– dla lekarzy bez specjalizacji mających licencję EEG     – 200 godzin (12 bloków po 3 dni szkolenia)

– dla lekarzy specjalistów  neurologii, neurologii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej

lub rehabilitacji nie mających licencji EEG                      – 130 godzin (8 bloków po 3 dni szkolenia)

– dla lekarzy specjalistów  neurologii, neurologii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej

lub rehabilitacji mających licencję EEG                          –  64 godziny (6 bloków po 3 dni szkolenia) i

Licencja Terapeuty Biofeedback

– dla osób z wyższym i średnim wykształceniem – neurofizjolog, psycholog, psychoterapeuta, logopeda, pedagog (w tym absolwent Wydziału Pedagogiki Specjalnej), fizjoterapeuta, rehabilitant, technik medyczny  – 160 godzin (10 bloków po 3 dni szkolenia)

 Ukończenie szkolenia według systemu podanego w pkt 2 zaliczane jest do wymaganej ilości godzin szkolenia licencyjnego.

4. Uczestnicy

Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach:

– Szkolenie – Biofeedback I stopnia            – lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci – Szkolenie- Biofeedback II stopnia            – ukończony I stopień szkolenia Biofeedback.

5. Ilość uczestników

– minimalna ilość uczestników szkolenia      –  8 osób

– maksymalna ilość uczestników szkolenia – 12 osób

W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna ilość uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub jego organizacji w innym terminie.

6. Wymagane dokumenty

– wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego

– przesłanie kserokopii potwierdzającej wykształcenie

– przesłanie  kserokopii  potwierdzającej  ukończenie  Szkolenia  EEG-Biofeedback  I  stopnia (wymagane od uczestników biorących udział w Szkoleniu Biofeedback II stopnia)

– potwierdzenie przelewu opłaty za szkolenie – zaliczki w wysokości min. 300,00 zł bądź całości wraz z podaniem danych do faktury VAT. 

7. Opłaty

Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Koszty wynoszą:

– szkolenie dla Biofeedback I stopnia – 1 250,00 zł za każdą z dwóch części

– szkolenie dla Biofeedback  II  stopnia – 1 250,00 zł za każdą z dwóch części

Opłata obejmuje koszty szkolenia, materiałów dydaktycznych, 2 obiadów w restauracji, poczęstunku podczas przerw kawowych oraz opieki organizatora. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

8. W przypadku wzrostu kosztów zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu, o czym powiadomi na swojej stronie internetowej najpóźniej 6 tygodni przed kolejnym terminem zajęć.

9. Dokonanie zapisu na listę Uczestników następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 6 oraz wniesieniu całości opłaty wg pkt 7 najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Również w tym terminie należy dokonać dopłaty do pełnej kwoty w przypadku wcześniejszej zaliczki. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorem, dopłata może być dokonana gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia w biurze Ośrodka.

10. Opłat należy dokonywać przelewem na konto Ośrodka Kształcenia Medycznego AKSON:

PKO BP 40 1020 1097 0000 7702 0127 1568

W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:

– imię i nazwisko uczestnika kursu

– nazwa i termin szkolenia

11. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie organizatora dokonana wpłata może być zwrócona na konto osoby/firmy, która jej dokonała bądź na prośbę Uczestnika zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. W przypadku zwrotu wystawiona będzie faktura VAT korygująca.

12. W przypadku rezygnacji ze szkolenia nie później niż 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem dokonana wpłata może być w całości zwrócona na konto osoby/firmy, która jej dokonała bądź na prośbę Uczestnika zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. W przypadku zwrotu wystawiona będzie faktura VAT korygująca.

13. W przypadku powiadomienia organizatora o rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem z wniesionej opłaty potrącone zostanie 300,00 zł tytułem poniesionych kosztów organizacyjnych. Pozostała część wpłaty może być zwrócona na konto osoby/firmy, która jej dokonała bądź na prośbę Uczestnika zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. W przypadku zwrotu wystawiona będzie faktura VAT korygująca.

14. W przypadku rezygnacji opisanej w pkt 13 Uczestnik może wskazać inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu zamiast niego, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów, a organizator nie dokona żadnych potrąceń.

15. O rezygnacji bądź zmianie osoby uczestniczącej w szkoleniu należy powiadomić organizatora w formie pisemnej skierowanej na adres szkolenia@akson.net.pl

 §3

Obowiązki organizatora

Organizator zobowiązany jest:

– udzielić informacji w sprawach organizacyjnych kursu

– wystawić fakturę oraz inne wymagane dokumenty

– zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia

– przygotować materiały szkoleniowe

– wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu

– zapewnić zakwaterowanie, wyżywienie oraz poczęstunek podczas przerw

§ 4

Obowiązki uczestnika

Uczestnik kursu powinien:

– wypełnić formularz zgłoszeniowy

– dokonać pełnej opłaty za szkolenie zgodnie z § 2 pkt 9 regulaminu

– przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w kursie

– regularnie uczestniczyć w zajęciach

– pozytywnie zdać test kończący szkolenie

 

Potencjały wywołane

§1

Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkoleń EMG i ENG oraz prawa i obowiązki organizatora i Uczestników szkolenia.

§ 2

Organizacja

1. Kadra:

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez PTNK.

2. Ilość godzin szkoleniowych:

Jeden weekendowy blok szkolenia teoretycznego – 16 godzin, zaliczanych do wymaganego przez PTNK do ubiegania się o licencję 1 miesiąca szkolenia klinicznego.

3. Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy, a w uzasadnionych przypadkach udział w nim mogą wziąć również psycholodzy i biolodzy (Uchwała ZG PTNK z 02.10.2002).

4.  Ilość uczestników:

– minimalna ilość uczestników szkolenia      –  8 osób

– maksymalna ilość uczestników szkolenia – 12 osób

W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna ilość uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub jego organizacji w innym terminie.

5. Wymagane dokumenty przy zapisie:

– dokładne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego

– przesłanie kserokopii potwierdzającej wykształcenie

6. Potwierdzenie udziału w szkoleniu:

Potwierdzeniem udziału jest wniesienie opłaty za szkolenie – całości lub zaliczki w wysokości minimum 300,00 zł przesłana na konto bankowe organizatora

7. Opłaty

Koszt szkolenia wynosi 1 150,00 zł.

Opłata obejmuje koszty szkolenia, materiałów dydaktycznych, zakwaterowania z wyżywieniem, dwóch obiadów w restauracji, poczęstunku podczas przerw kawowych oraz opieki organizatora. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

8. W przypadku wzrostu kosztów zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany jego ceny, o czym powiadomi Uczestników mailem oraz umieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej najpóźniej 6 tygodni przed kolejnym terminem zajęć.

9. Dokonanie zapisu na listę Uczestników następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 5 oraz wniesieniu całości opłaty wg pkt 7 najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Również w tym terminie należy dokonać dopłaty do pełnej kwoty w przypadku wcześniejszej zaliczki. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorem, dopłata może być dokonana w formie gotówkowej w biurze Ośrodka w dniu rozpoczęcia szkolenia.

10. Opłat należy dokonywać przelewem na konto Ośrodka Kształcenia Medycznego AKSON:

PKO BP 40 1020 1097 0000 7702 0127 1568

W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:

– imię i nazwisko uczestnika

– nazwa i termin szkolenia

11. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie organizatora dokonana wpłata może być zwrócona na konto osoby/firmy, która jej dokonała bądź, na prośbę Uczestnika, zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. W przypadku zwrotu wystawiona będzie faktura VAT korygująca.

12. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zgłoszonej nie później niż 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, dokonana wpłata może być w całości zwrócona na konto osoby/firmy, która jej dokonała bądź, na prośbę Uczestnika, zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. W przypadku zwrotu wystawiona będzie faktura VAT korygująca.

13. W przypadku powiadomienia organizatora o rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem z wniesionej opłaty potrącone zostanie 300,00 zł tytułem poniesionych kosztów organizacyjnych. Pozostała część wpłaty może być zwrócona na konto osoby/firmy, która jej dokonała bądź, na prośbę Uczestnika, zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. W przypadku zwrotu wystawiona będzie faktura VAT korygująca.

14. O rezygnacji z zajęć w wyznaczonym terminie należy powiadomić organizatora w formie pisemnej skierowanej na adres szkolenia@akson.net.pl

 §3

Obowiązki organizatora

Organizator zobowiązany jest:

– udzielić informacji w sprawach organizacyjnych kursu

– wystawić fakturę oraz inne wymagane dokumenty

– zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia

– przygotować materiały szkoleniowe

– wystawić zaświadczenie o ukończeniu kursu

– zapewnić zakwaterowanie, wyżywienie oraz poczęstunek podczas przerw

 §4

Obowiązki Uczestnika

Uczestnik szkolenia powinien:

– wypełnić dokładnie formularz zgłoszeniowy

– przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu

– dokonać pełnej opłaty za szkolenie zgodnie z § 2 pkt 9 regulaminu

– regularnie uczestniczyć w zajęciach

EEG dla Techników

§1

Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkoleń EEG dla Techników oraz prawa i obowiązki organizatora i Uczestników szkolenia.

 §2

Organizacja

1. Kadra:

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez PTNK.

2. Ilość godzin szkoleniowych:

Trzy bloki szkoleniowe po 16 godzin, co odpowiada szkoleniu podstawowemu wymaganemu przez PTNK do ubiegania się o licencję.

3. Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest dla techników medycznych, pielęgniarek oraz osób z wykształceniem medycznym innego rodzaju.

4. Ilość uczestników:

– minimalna ilość uczestników szkolenia      –  8 osób

– maksymalna ilość uczestników szkolenia – 12 osób

W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna ilość uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub jego organizacji w innym terminie.

5. Wymagane dokumenty przy zapisie

– dokładne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego

– przesłanie kserokopii potwierdzającej wykształcenie

6. Potwierdzenie udziału w szkoleniu:

Potwierdzeniem udziału jest wniesienie opłaty za szkolenie – całości lub zaliczki w wysokości minimum 300,00 zł przesłana na konto bankowe organizatora

7. Opłaty:

Koszt szkolenia wynosi 1 100,00 zł za każdy blok szkoleniowy.

Opłata obejmuje koszty szkolenia, materiałów dydaktycznych, dwóch obiadów w restauracji, poczęstunku podczas przerw kawowych oraz opieki organizatora. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

8. W przypadku wzrostu kosztów zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany jego ceny, o czym powiadomi Uczestników mailem oraz umieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej najpóźniej 6 tygodni przed kolejnym terminem zajęć.

9. Dokonanie zapisu na listę Uczestników następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 5 oraz wniesieniu całości opłaty wg pkt 7 najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Również w tym terminie należy dokonać dopłaty do pełnej kwoty w przypadku wcześniejszej zaliczki. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorem, dopłata może być dokonana w formie gotówkowej w biurze Ośrodka w dniu rozpoczęcia szkolenia.

10. Opłat należy dokonywać przelewem na konto Ośrodka Kształcenia Medycznego AKSON:

PKO BP 40 1020 1097 0000 7702 0127 1568

W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:

– imię i nazwisko uczestnika

– nazwa i termin szkolenia

11. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie organizatora dokonana wpłata może być zwrócona na konto osoby/firmy, która jej dokonała bądź, na prośbę Uczestnika, zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. W przypadku zwrotu wystawiona będzie faktura VAT korygująca.

12. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zgłoszonej nie później niż 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, dokonana wpłata może być w całości zwrócona na konto osoby/firmy, która jej dokonała bądź, na prośbę Uczestnika, zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. W przypadku zwrotu wystawiona będzie faktura VAT korygująca.

13. W przypadku powiadomienia organizatora o rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem z wniesionej opłaty potrącone zostanie 300,00 zł tytułem poniesionych kosztów organizacyjnych. Pozostała część wpłaty może być zwrócona na konto osoby/firmy, która jej dokonała bądź, na prośbę Uczestnika, zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. W przypadku zwrotu wystawiona będzie faktura VAT korygująca.

14. O rezygnacji z zajęć w wyznaczonym terminie należy powiadomić organizatora w formie pisemnej skierowanej na adres szkolenia@akson.net.pl

§ 3

Obowiązki organizatora

Organizator zobowiązany jest:

– udzielić informacji w sprawach organizacyjnych kursu

– wystawić fakturę oraz inne wymagane dokumenty

– zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia

– przygotować materiały szkoleniowe

– wystawić zaświadczenie o ukończeniu kursu

– zapewnić zakwaterowanie, wyżywienie oraz poczęstunek podczas przerw

§ 4

Obowiązki Uczestnika

Uczestnik szkolenia powinien:

– wypełnić dokładnie formularz zgłoszeniowy

– przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu

– dokonać pełnej opłaty za szkolenie zgodnie z § 2 pkt 9 regulaminu

– regularnie uczestniczyć w zajęciach

– pozytywnie zdać kolokwium kończące szkolenie