Biofeedback

Szkolenie podstawowe z zakresu stosowania metody EEG Biofeedback jest dwustopniowe. Każdy stopień podzielony jest na dwie części. Potwierdzeniem udziału w kolejnych częściach szkolenia oraz zakresu ich tematyki jest wpis w Karcie Szkolenia EEG Biofeedback, którą każdy Uczestnik otrzymuje podczas pierwszego spotkania.

Po drugiej części każdego stopnia Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie i uzyskują tytuł Trenera EEG Biofeedback I lub II stopnia.

W cenie

  • obiady w restauracji
  • materiały szkoleniowe
  • w przerwach kawa, herbata i słodycze

 

Koszt szkolenia: 1 350,00 zł / 1 spotkanie

Na życzenie rezerwujemy noclegi ze śniadaniami i kolacjami:

  • w pokoju dwuosobowym – dopłata 145,00 zł za dobę
  • w pokoju jednoosobowym – dopłata 190,00 zł za dobę

Ramowy program szkolenia EEG Biofeedback stopień I część 1

Pierwszy dzień:

14:00 – 14:15  – Rozpoczęcie kursu – omówienie tematyki zajęć

14:15 – 16:00 – Informacje dotyczące metody EEG-biofeedback oraz podstawowych zasad prowadzenia terapii.

Czynność bioelektryczna mózgu – informacje podstawowe

16:00 – 16:15 – przerwa kawowa

16:15 – 18:00 – EEG-biofeedback – podstawowe informacje techniczne

Oznaczenia elektrod i schemat ich rozmieszczenia na powierzchni czaszki wg układu „10-20”

18:00 – 18:30 – przejazd do hotelu

18:30                – kolacja

Drugi dzień:

08:00 – 08:30 – śniadanie

08:30 – 09:00 – przejazd z hotelu do Ośrodka

09:00 – 11:00 – Zapoznanie się z głowicą EEG BF

Zapoznanie się z programem EEG BF

 11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 13:00 – Informacje dotyczące:

Bazy danych z wpisaniem i wyborem nowego pacjenta

1. Ustawienia zakresów częstotliwości

2. Pomiar impedancji

3. Ustawienia sesji

4. Zasady oraz wyboru protokółu badania

5. Zasady i ustawienia opóźnienia czasowego

6. Ustawienia rundy

13:00 – 14:00 – przerwa obiadowa

14:00 – 16:00 – Zasady treningu w punktach pasa centralnego: C3, C4: Cz

16:00 -16:15 – przerwa kawowa

16:15 -18:00 – Zajęcia praktyczne

1. Pomiar głowy i wyznaczanie punktów na powierzchni czaszki wg układu „10-20”

2. Mocowanie elektrod na powierzchni czaszki i podłączenie ich do głowic

3. Ustawienie programu

4. Wybór punktu pod elektrodę

5. Ustawianie zakresów częstotliwości

6. Ustawienie parametrów sesji z wyborem protokółu badania, gry i opóźnienia czasowego

7. Ustawienie parametrów rund

8. Nauka prowadzenia treningów

18:00 – 18:30 – przejazd do hotelu

18:30               – kolacja

Trzeci dzień:

08:00 – 08:30 – śniadanie

08:30 – 09:00 – przejazd z hotelu do Ośrodka

09:00 – 11:00 –

1. Badania zalecane przed rozpoczęciem treningów EEG-biofeedback.

2. Badanie diagnostyczne punktów pasa centralnego – punktowe QEEG- zasada i cel

3. Omówienie ustawienia programu oraz sposobu wykonania badania diagnostycznego

4. Informacje dotyczące analizy badania diagnostycznego i jego wykorzystania w ustawieniu parametrów treningu

5. Trening w punktach pasa centralnego (C3, C4, Cz), zasada i ograniczenia

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 12:45 – Zajęcia praktyczne

1. Wykonanie badania diagnostycznego punktów C3 i C4

2. Analiza wyników badania diagnostycznego w oparciu o dostępne normy parametrów

3. Nauka prowadzenia treningów

12:45 – 13:00 – Podsumowanie zajęć – dyskusja

13:00               – Zakończenie kursu

Ramowy program szkolenia EEG Biofeedback stopień I część 2

Pierwszy dzień:

14:00 – 14:15 – Rozpoczęcie kursu – omówienie tematyki zajęć

14:15 – 16:00 – Wymiana doświadczeń, omówienie przypadków z praktyki uczestników kursu

Analiza sposobu prowadzonych treningów w oparciu o wywiad, punktowe badanie diagnostyczne i uzyskane efekty

16:00 – 16:15 – przerwa kawowa

16:15 – 18:00 – Podstawy EEG

Q-EEG i punktowe badanie diagnostyczne całego mózgu

 –  wykonanie

 –  analiza wyników

18:00 – 18:30 – przejazd do hotelu

18:30               – kolacja

Drugi dzień:

08:00 – 08:30 – śniadanie

08:30 – 09:00 – przejazd z hotelu do Ośrodka

09:00 – 11:00  Podstawy EEG

dojrzewanie czynności bioelektrycznej mózgu z uwzględnieniem

– oceny  ilościowej

– wpływ leków, parafarmaceutyków i dodatków do żywności na ilościową ocenę czynności bioelektrycznej mózgu

 11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 13:00 – Q-EEG i punktowe badanie diagnostyczne całego mózgu z uwzględnieniem różnic

– ilościowe badanie EEG – analiza wyników w odniesieniu do wieku badanego

Podstawy anatomii czynnościowej ośrodkowego układu nerwowego

13:00 – 14:00 – przerwa obiadowa

14:00 – 16:00 – Wybór punktu w oparciu o wywiad z uwzględnieniem anatomii czynnościowej ośrodkowego układu nerwowego

Ustawienia parametrów treningu w wybranych punktach w oparciu o wywiad, i ilościową ocenę EEG

16:00 -16:15 – przerwa kawowa

16:15 -18:00 – Zajęcia praktyczne

1. Wykonanie punktowego badania diagnostycznego

2. Analiza uzyskanych wyników

3. Ustawienie parametrów treningu

18:00 – 18:30 – przejazd do hotelu

18:30                – kolacja

Trzeci dzień:

08:00 – 08:30 – śniadanie

08:30 – 09:00 – przejazd z hotelu do Ośrodka

09:00 – 11:00 – Wykłady

        ADHD

1. podstawowe wiadomości na temat ADHD

2. Zmiany w ilościowej ocenie czynności bioelektrycznej mózgu w ADHD

3. Wybór punktu i ustawienia parametrów treningu w oparciu o wywiad i ilościową ocenę czynności bioelektrycznej mózgu.

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 12:45 – Podsumowanie zajęć – dyskusja

12:45 – 13:00 – Zakończenie kursu – wydanie zaświadczeń

Ramowy program szkolenia EEG Biofeedback stopień II część 1

Pierwszy dzień:

14:00 – 14:15 – Rozpoczęcie kursu – omówienie tematyki zajęć

14:15 – 16:00 – Omówienie przypadków z własnej praktyki Uczestników Kursu–wątpliwości, pytania, stosowane protokoły, wskazówki

dotyczące rozwiązywania problemów występujących w czasie prowadzenia terapii

16:00 – 16:15 – przerwa kawowa

16:15 – 18:00 – Omówienie przypadków z własnej praktyki Uczestników Kursu – cd

18:00 – 18:30 – przejazd do hotelu

18:30                – kolacja

Drugi dzień:

08:00 – 08:30 – śniadanie

08:30 – 09:00 – przejazd z hotelu do Ośrodka

09:00 – 11:00 – Nadruchliwość psychoruchowa – rodzaje, przyczyny; ADHD i ADD – patogeneza, objawy kliniczne i metody terapii, zastosowanie

EEG Biofeedback w ich leczeniu

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 13:00 – Omówienie pracy z pacjentami z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej oraz protokołów stosowanych w ADD i ADHD

13:00 – 14:00 – przerwa obiadowa

14:00 – 16:00 – Trudności w nauce szkolnej – najczęstsze przyczyny, metody terapii – zastosowanie EEG Biofeedback w ich leczeniu

16:00 -16:15 – przerwa kawowa

16:15 -18:00 – Prawidłowa technika prowadzenia treningów w ADD i ADHD – omówienie najczęściej popełnianych błędów

18:00 – 18:30 – przejazd do hotelu

18:30               – kolacja

Trzeci dzień:

08:00 – 08:30 – śniadanie

08:30 – 09:00 – przejazd z hotelu do Ośrodka

09:00 – 11:00 – Zaburzenia zachowania – przyczyny, metody terapii, stosowane protokoły EEG Biofeedback

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 12:45 – Ćwiczenia praktyczne oraz podsumowanie zajęć – dyskusja

12:45 – 13:00 – Zakończenie kursu

Ramowy program szkolenia EEG Biofeedback stopień II część 2

Pierwszy dzień:

14:00 – 14:15 – Rozpoczęcie kursu – omówienie tematyki zajęć

14:15 – 16:00 – Omówienie przypadków z własnej praktyki Uczestników Kursu – wątpliwości, pytania, stosowane protokoły, wskazówki

dotyczące rozwiązywania problemów występujących w czasie prowadzenia terapii

16:00 – 16:15 – przerwa kawowa

16:15 – 18:00 – Omówienie przypadków z własnej praktyki Uczestników Kursu – cd

18:00 – 18:30 – przejazd do hotelu

18:30                – kolacja

Drugi dzień:

08:00 – 08:30 – śniadanie

08:30 – 09:00 – przejazd z hotelu do Ośrodka

09:00 – 11:00 – Zaburzenia rozwoju mowy – rodzaje, przyczyny, metody terapii, zastosowanie

EEG Biofeedback w ich leczeniu

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 13:00 – Protokoły stosowane w leczeniu zaburzeń mowy – zajęcia praktyczne

13:00 – 14:00 – przerwa obiadowa

14:00 – 16:00 – Specyficzne trudności w nauce szkolnej (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) – metody terapii i znaczenie

EEG Biofeedback w ich leczeniu

16:00 -16:15 – przerwa kawowa

16:15 -18:00 – Protokoły stosowane w dysleksji i dyskalkulii; Prawidłowa technika prowadzenia treningów – omówienie najczęściej popełnianych

błędów

18:00 – 18:30 – przejazd do hotelu

18:30                – kolacja

Trzeci dzień:

08:00 – 08:30 – śniadanie

08:30 – 09:00 – przejazd z hotelu do Ośrodka

09:00 – 11:00 – Zaburzenia emocji – przyczyny, rodzaje najczęściej występujących zaburzeń emocji i metody ich leczenia ze szczególnym

uwzględnieniem zastosowania terapii EEG Biofeedback –stosowane protokoły

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 12:45 – Ćwiczenia praktyczne oraz podsumowanie zajęć – dyskusja

12:45 – 13:00 – Zakończenie kursu – wydanie zaświadczeń

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Numery kont, na które można dokonywać wpłat:

PKO BP 40 1020 1097 0000 7702 0127 1568

Bank MILLENNIUM 86 1160 2202 0000 0002 5104 5926