Jak zdobyć licencję PTNK?

Pobrać ankietę z Oddziału Terenowego lub strony internetowej PTNK.

 1. Wypełnić dokładnie ankietę, załączając kserokopie zaświadczeń o szkoleniu. Liczbę praktycznie wykonanych badań poświadcza szef placówki (ewentualnie lekarz licencjonowany). Członkowstwo w PTNK oraz działalność zawodową potwierdza Zarząd Oddziału Terenowego.
 2. Zarząd Oddziału Terenowego przesyła ankiety dotyczące licencji:

EEG: na ręce Członka Komisji ds. Licencji dr Krystyny Niedzielskiej

EEG wieku rozwojowego: na ręce Członka Komisji ds. Licencji dr Jadwigi Koprowskiej.

EMG: na ręce Członka Komisji ds. Licencji dr Kazimierza Tomczykiewicza

PW: na ręce Członka Komisji doc. Beaty Zakrzewskiej- Pniewskiej

EEG-biofeedback: na ręce Członka Komisji ds. Licencji 

 1. Komisja d/s Licencji, na specjalnym posiedzeniu weryfikuje otrzymane ankiety i przygotowuje dla Prezydium Zarządu Głównego listę osób, które na podstawie skompletowanych ankiet kwalifikują się do przyznania licencji – to znaczy spełniają wszystkie kryteria ich przyznania.
 2. Prezydium Zarządu Głównego PTNK na posiedzeniu roboczym (raz na kwartał) ostatecznie przyznaje licencję i przekazuje listę sekretarzowi celem przygotowania licencji i wprowadzenia tych osób do kartoteki osób licencjonowanych. Prezydium informuje Zarząd Główny o przyznaniu nowych licencji na posiedzeniu plenarnym.
 3. Sekretarz Zarządu Głównego przesyła certyfikaty do odpowiednich Zarządów Oddziałów. Zarząd Oddziału zawiadamia petenta o otrzymaniu licencji, wręcza ją po pobraniu opłaty, którą przekazuje do Zarządu Głównego PTNK.
 4. Każda z instancji weryfikujących ankietę tzn. Zarząd Oddziału (pkt. 2), Komisja Zarządu Głównego d/s licencji (pkt. 4), Prezydium Zarządu Głównego (pkt. 5) jest obowiązana poinformować zainteresowanego o ewentualnej odmowie przyznania licencji z podaniem przyczyn.

 

KRYTERIA UZYSKANIA LICENCJI NA WYKONANIE I OCENĘ DIAGNOSTYCZNĄ BADAŃ EEG, EMG i PW

O licencję EMG mogą się starać wyłącznie lekarze, a o licencję EEG i PW lekarze, a w uzasadnionych przypadkach również psycholodzy i biolodzy (Uchwała Z.G.PTNK z 2.10.02).

SZKOLENIE

 1. EEG: 3 miesięczny (w trybie ciągłym lub łączonym – patrz uchwały ZG PTNK), płatny kurs szkolenia podstawowego w ośrodkach uprawnionych do szkolenia według programu ustalonego przez ZG PTNK.

EEG dorosłych: 3 miesiące szkolenia podstawowego w pracowni EEG dorosłych plus 2 tygodnie szkolenia z EEG dziecięcego w ośrodku uprawnionym.

EEG dzieci: (dla lekarzy planujących pracę z pacjentami do lat 15) – 3 miesięczne płatne szkolenie podstawowe w pracowni EEG dziecięcej plus 2 tygodnie szkolenia w pracowni uprawnionej do szkolenia dorosłych. Uwaga: naukę zawsze należy rozpocząć od szkolenia z EEG dorosłych.

EEG dzieci i dorosłych (dla osób planujących pracę z pacjentami w całym zakresie wiekowym) – w przypadku posiadania licencji w zakresie EEG dorosłych lub EEG dzieci i zamiaru uzupełnienia uprawnień o drugą część wiekową EEG obowiązuje dodatkowe szkolenie 6 tygodniowe, a w przypadku toczącego się już lub zakończonego tylko 3 miesięcznego  szkolenia podstawowego obowiązuje dodatkowe szkolenie 8 tygodniowe (2 tygodnie + 6 tygodni)

 1. EMG: 3 miesięczny (w trybie ciągłym lub łączonym – patrz uchwały ZG PTNK), płatny kurs szkolenia podstawowego w ośrodku uprawnionym do szkolenia ustalonego przez ZG PTNK.
 2. PW: 1 miesięczne (w trybie ciągłym lub łączonym – patrz uchwały PTNK), płatne szkolenie w ośrodku uprawnionym do szkolenia według programu szkolenia ustalonego przez ZG PTNK.

PRAKTYKA

 1. Przed staraniem się o uzyskanie licencji konieczne jest wykonanie następującej liczby badań: EEG – 3000 badań, EMG – 500 badań, PW – 300 badań z uwzględnieniem każdej modalności.
 2. Dodatkowe warunki uzyskania licencji z EMG podano poniżej.
 3. Po zakończeniu szkolenia podstawowego z EEG, EMG lub PW i uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia od osoby biorącej odpowiedzialność za przeprowadzone szkolenie, do czasu uzyskania licencji, badania i opisy powinny być konsultowane w ośrodku szkolącym (minimum trzykrotnie w ciągu trzech lat).
 4. Trzyletni staż członkowski w Polskim Towarzystwie Neurofizjologii Klinicznej i bieżące opłacanie składek członkowskich (kserokopie wpłat załączone do wniosku o licencję).
 5. Dokładne wypełnienie ankiety pt. „Ewidencja kadry neurofizjologicznej w Polsce” – (punkty A-D) wraz z koniecznymi podpisami i zaświadczeniami.

SZCZEGÓŁOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW UBIEGANIA SIĘ O LICENCJĘ Z ZAKRESU ELEKTROMIOGRAFII

Zarząd Główny PTNK podjął uchwałę precyzującą kryteria, które muszą być spełnione przez ubiegających się o licencję z zakresu elektromiografii.  Kryteria te są następujące:

 1. Ukończone trzymiesięczne (w trybie ciągłym lub łączonym – patrz uchwały ZG PTNK), szkolenie w jednym z wytypowanych ośrodków.
 2. Obecność na co najmniej dwóch posiedzeniach naukowo-szkoleniowych Sekcji EMG rocznie, w okresie od ukończenia w/w szkolenia do czasu złożenia wniosku o przyznanie licencji. Obecność potwierdzić należy okazaniem zaświadczeń stanowiących załącznik do wszystkich zawiadomień o posiedzeniach Sekcji.
 3. Wykonanie co najmniej 500 badań.
 4. Przedstawienie referatu lub omówienie przypadku podczas posiedzenia Sekcji.
 5. Spełnienie powyższych wymagań będzie potwierdzane podpisem przewodniczącego Sekcji na wniosku o przyznanie licencji.

 

KRYTERIA UZYSKANIA LICENCJI SPECJALISTY EEG-Biofeedback

SZKOLENIE

Szkolenia odbywają się według programu zatwierdzonego przez Komisję Szkoleniowo-Dydaktyczną PTNK w posiadającym akredytację ośrodku i zakończone są kolokwium sprawdzającym.

 1. Lekarz bez specjalizacji posiadający licencję EEG odbywa 8-tygodniowe szkolenie, co odpowiada  12 blokom 3-dniowego intensywnego szkolenia obejmującego 200 godzin dydaktycznych.
 2. Lekarz specjalista neurologii, neurologii dziecięcej, psychiatrii, psychiatrii dziecięcej lub rehabilitacji nieposiadający licencji EEG odbywa 6-tygodniowe szkolenie, co odpowiada 8 blokom 3-dniowego intensywnego szkolenia obejmującego 130 godzin dydaktycznych.
 3. Lekarz ze specjalizacją z neurologii, neurologii dziecięcej, psychiatrii, psychiatrii dziecięcej lub rehabilitacji posiadający licencję z zakresu EEG odbywa 3-tygodniowe szkolenie z podstaw i techniki Biofeedbacku, co odpowiada 4 blokom 3-dniowego intensywnego szkolenia obejmującego 64 godziny dydaktyczne.

PRAKTYKA

 1. 3-letni staż w Polskim Towarzystwie Neurofizjologii Klinicznej i bieżące opłacenie składek członkowskich (kserokopia wpłat).
 2. 3-letni staż pracy w zawodzie. Staż pracy i członkowstwo potwierdza Zarząd Oddziału Terenowego PTNK.
 3. Poświadczone odbycie obowiązkowych szkoleń licencyjnych w ośrodku akredytowanym przez PTNK.
 4. Poświadczone odbycie w ośrodku akredytowanym przez PTNK 4 konsultacji związanych z analizą protokołów terapii u 40 pacjentów.
 5. Wypełnienie ankiety „Ewidencja kadry neurofizjologicznej w Polsce” i uzyskanie wymaganych podpisów akceptujących.
 6. Przesłanie ankiety z wymaganymi zaświadczeniami do Komisji Licencyjnej PTNK (na ręce osoby wyznaczonej).

 

KRYTERIA UZYSKANIA LICENCJI TERAPEUTY EEG-Biofeedback

SZKOLENIE

Szkolenia odbywają się według programu zatwierdzonego przez Komisję Programowo-Szkoleniową PTNK w posiadającym akredytację ośrodku i zakończone są kolokwium sprawdzającym.

 1. O licencję TERAPEUTY Biofeedbacku mogą ubiegać się osoby ze średnim i wyższym wykształceniem – neurofizjolog, psycholog, psychoterapeuta, logopeda, pedagog (w tym absolwent Wydziału Pedagogiki Specjalnej), fizjoterapeuta, rehabilitant.
 2. Osoba ubiegająca się o licencję TERAPEUTY odbywa 7-tygodniowe szkolenie, co odpowiada 10 blokom 3-dniowego intensywnego szkolenia obejmującego 160 godzin dydaktycznych.

PRAKTYKA

 1. 3-letni staż w Polskim Towarzystwie Neurofizjologii Klinicznej i bieżące opłacenie składek członkowskich (kserokopia wpłat).
 2. 3-letni staż pracy w zawodzie. Staż pracy i członkostwo potwierdza Zarząd Oddziału Terenowego PTNK.
 3. Poświadczone odbycie obowiązkowych szkoleń licencyjnych w ośrodku akredytowanym przez PTNK.
 4. Poświadczone odbycie w ośrodku akredytowanym przez PTNK 4 konsultacji związanych z analizą protokołów terapii u 40 pacjentów.
 5. Wypełnienie ankiety „Ewidencja kadry neurofizjologicznej w Polsce” i uzyskanie wymaganych podpisów akceptujących.
 6. Przesłanie ankiety z wymaganymi zaświadczeniami do Komisji Licencyjnej PTNK (na ręce osoby wyznaczonej).

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA  LICENCJIDLA TECHNIKÓW MEDYCZNYCH W ZAKRESIE EEG, EMG i PW

 1. Kandydat ubiegający się o licencję musi być członkiem Sekcji Techników PTNK minimum 3 lata.
 2. Kserokopia opłat za składki PTNK (z ostatnich 3 lat).
 3. Kserokopia świadectwa szkolnego lub dyplomu (szkoła medyczna).
 4. Wymagany jest 3-letni staż w zawodzie – zatrudnienie stałe (zaświadczenie z kadr).
 5. Minimum wykonanych samodzielnie: 1000 badań EEG, 500 badań EMG, 300 badań PW.
 6. Kserokopia szkolenia podstawowego w zakresie EEG, EMG, PW w ośrodku posiadającym akredytację PTNK
 7. Ankieta zawierająca (ankietę należy pobrać ze strony internetowej PTNK lub Oddziału PTNK):
  1. pieczątkę zakładu pracy,
  2. podpis kierownika pracowni potwierdzający liczbę minimum wykonanych samodzielnie badań,
  3. podpis licencjonowanego lekarza neurofizjologa, który dozorował pracę technika,
  4. podpis Prezesa Oddziału PTNK,
  5. adres, telefon kontaktowy, e-mail.
 8. W/w dokumenty należy dostarczyć do Komisji ds. przyznawania licencji dla techników medycznych.
 1. Rozpatrzenie wniosków odbywa się w miarę napływających wniosków przed posiedzeniem ZG PTNK.
 2. Komisja na specjalnym posiedzeniu weryfikuje otrzymane ankiety i przygotowuje listę dla Zarządu Głównego osób, które na podstawie kompletu dokumentów  kwalifikują się do przyznania licencji (spełniają w/w kryteria).
 3. ZG PTNK przyznaje licencje i informuje o tym na posiedzeniu plenarnym.
 4. Każda z instancji weryfikujących ankietę, jest obowiązana poinformować petenta o przyczynach odmowy przyznania licencji.