FAQ – pytania i odpowiedzi

Pobrać ankietę z Oddziału Terenowego lub strony internetowej PTNK.

 1. Wypełnić dokładnie ankietę, załączając kserokopie zaświadczeń o szkoleniu. Liczbę praktycznie wykonanych badań poświadcza szef placówki (ewentualnie lekarz licencjonowany). Członkowstwo w PTNK oraz działalność zawodową potwierdza Zarząd Oddziału Terenowego.
 2. Zarząd Oddziału Terenowego przesyła ankiety dotyczące licencji:
 • EEG: na ręce Członka Komisji ds. Licencji dr Krystyny Niedzielskiej
 • EEG wieku rozwojowego: na ręce Członka Komisji ds. Licencji dr Jadwigi Koprowskiej.
 • EMG: na ręce Członka Komisji ds. Licencji dr Kazimierza Tomczykiewicza
 • PW: na ręce Członka Komisji doc. Beaty Zakrzewskiej- Pniewskiej
 • EEG-biofeedback: na ręce Członka Komisji ds. Licencji
 1. Komisja d/s Licencji, na specjalnym posiedzeniu weryfikuje otrzymane ankiety i przygotowuje dla Prezydium Zarządu Głównego listę osób, które na podstawie skompletowanych ankiet kwalifikują się do przyznania licencji - to znaczy spełniają wszystkie kryteria ich przyznania.
 2. Prezydium Zarządu Głównego PTNK na posiedzeniu roboczym (raz na kwartał) ostatecznie przyznaje licencję i przekazuje listę sekretarzowi celem przygotowania licencji i wprowadzenia tych osób do kartoteki osób licencjonowanych. Prezydium informuje Zarząd Główny o przyznaniu nowych licencji na posiedzeniu plenarnym.
 3. Sekretarz Zarządu Głównego przesyła certyfikaty do odpowiednich Zarządów Oddziałów. Zarząd Oddziału zawiadamia petenta o otrzymaniu licencji, wręcza ją po pobraniu opłaty, którą przekazuje do Zarządu Głównego PTNK.
 4. Każda z instancji weryfikujących ankietę tzn. Zarząd Oddziału (pkt. 2), Komisja Zarządu Głównego d/s licencji (pkt. 4), Prezydium Zarządu Głównego (pkt. 5) jest obowiązana poinformować zainteresowanego o ewentualnej odmowie przyznania licencji z podaniem przyczyn.

 

KRYTERIA UZYSKANIA LICENCJI NA WYKONANIE I OCENĘ DIAGNOSTYCZNĄ BADAŃ EEG, EMG i PW

O licencję EMG mogą się starać wyłącznie lekarze, a o licencję EEG i PW lekarze, a w uzasadnionych przypadkach również psycholodzy i biolodzy (Uchwała Z.G.PTNK z 2.10.02).

SZKOLENIE

 1. EEG: 3 miesięczny (w trybie ciągłym lub łączonym – patrz uchwały ZG PTNK), płatny kurs szkolenia podstawowego w ośrodkach uprawnionych do szkolenia według programu ustalonego przez ZG PTNK.
 2. EEG dorosłych: 3 miesiące szkolenia podstawowego w pracowni EEG dorosłych plus 2 tygodnie szkolenia z EEG dziecięcego w ośrodku uprawnionym.
 3. EEG dzieci: (dla lekarzy planujących pracę z pacjentami do lat 15) - 3 miesięczne płatne szkolenie podstawowe w pracowni EEG dziecięcej plus 2 tygodnie szkolenia w pracowni uprawnionej do szkolenia dorosłych. Uwaga: naukę zawsze należy rozpocząć od szkolenia z EEG dorosłych.
 4. EEG dzieci i dorosłych (dla osób planujących pracę z pacjentami w całym zakresie wiekowym) – w przypadku posiadania licencji w zakresie EEG dorosłych lub EEG dzieci i zamiaru uzupełnienia uprawnień o drugą część wiekową EEG obowiązuje dodatkowe szkolenie 6 tygodniowe, a w przypadku toczącego się już lub zakończonego tylko 3 miesięcznego  szkolenia podstawowego obowiązuje dodatkowe szkolenie 8 tygodniowe (2 tygodnie + 6 tygodni)
 5. EMG: 3 miesięczny (w trybie ciągłym lub łączonym – patrz uchwały ZG PTNK), płatny kurs szkolenia podstawowego w ośrodku uprawnionym do szkolenia ustalonego przez ZG PTNK.
 6. PW: 1 miesięczne (w trybie ciągłym lub łączonym – patrz uchwały PTNK), płatne szkolenie w ośrodku uprawnionym do szkolenia według programu szkolenia ustalonego przez ZG PTNK.

PRAKTYKA

 1. Przed staraniem się o uzyskanie licencji konieczne jest wykonanie następującej liczby badań: EEG - 3000 badań, EMG - 500 badań, PW - 300 badań z uwzględnieniem każdej modalności.
 2. Dodatkowe warunki uzyskania licencji z EMG podano poniżej.
 3. Po zakończeniu szkolenia podstawowego z EEG, EMG lub PW i uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia od osoby biorącej odpowiedzialność za przeprowadzone szkolenie, do czasu uzyskania licencji, badania i opisy powinny być konsultowane w ośrodku szkolącym (minimum trzykrotnie w ciągu trzech lat).
 4. Trzyletni staż członkowski w Polskim Towarzystwie Neurofizjologii Klinicznej i bieżące opłacanie składek członkowskich (kserokopie wpłat załączone do wniosku o licencję).
 5. Dokładne wypełnienie ankiety pt. "Ewidencja kadry neurofizjologicznej w Polsce" - (punkty A-D) wraz z koniecznymi podpisami i zaświadczeniami.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW UBIEGANIA SIĘ O LICENCJĘ Z ZAKRESU ELEKTROMIOGRAFII

Zarząd Główny PTNK podjął uchwałę precyzującą kryteria, które muszą być spełnione przez ubiegających się o licencję z zakresu elektromiografii.  Kryteria te są następujące:

 1. Ukończone trzymiesięczne (w trybie ciągłym lub łączonym – patrz uchwały ZG PTNK), szkolenie w jednym z wytypowanych ośrodków.
 2. Obecność na co najmniej dwóch posiedzeniach naukowo-szkoleniowych Sekcji EMG rocznie, w okresie od ukończenia w/w szkolenia do czasu złożenia wniosku o przyznanie licencji. Obecność potwierdzić należy okazaniem zaświadczeń stanowiących załącznik do wszystkich zawiadomień o posiedzeniach Sekcji.
 3. Wykonanie co najmniej 500 badań.
 4. Przedstawienie referatu lub omówienie przypadku podczas posiedzenia Sekcji.
 5. Spełnienie powyższych wymagań będzie potwierdzane podpisem przewodniczącego Sekcji na wniosku o przyznanie licencji.

 

KRYTERIA UZYSKANIA LICENCJI SPECJALISTY EEG-Biofeedback

SZKOLENIE

Szkolenia odbywają się według programu zatwierdzonego przez Komisję Szkoleniowo-Dydaktyczną PTNK w posiadającym akredytację ośrodku i zakończone są kolokwium sprawdzającym.

 1. Lekarz bez specjalizacji posiadający licencję EEG odbywa 8-tygodniowe szkolenie, co odpowiada  12 blokom 3-dniowego intensywnego szkolenia obejmującego 200 godzin dydaktycznych.
 2. Lekarz specjalista neurologii, neurologii dziecięcej, psychiatrii, psychiatrii dziecięcej lub rehabilitacji nieposiadający licencji EEG odbywa 6-tygodniowe szkolenie, co odpowiada 8 blokom 3-dniowego intensywnego szkolenia obejmującego 130 godzin dydaktycznych.
 3. Lekarz ze specjalizacją z neurologii, neurologii dziecięcej, psychiatrii, psychiatrii dziecięcej lub rehabilitacji posiadający licencję z zakresu EEG odbywa 3-tygodniowe szkolenie z podstaw i techniki Biofeedbacku, co odpowiada 4 blokom 3-dniowego intensywnego szkolenia obejmującego 64 godziny dydaktyczne.

PRAKTYKA

 1. 3-letni staż w Polskim Towarzystwie Neurofizjologii Klinicznej i bieżące opłacenie składek członkowskich (kserokopia wpłat).
 2. 3-letni staż pracy w zawodzie. Staż pracy i członkowstwo potwierdza Zarząd Oddziału Terenowego PTNK.
 3. Poświadczone odbycie obowiązkowych szkoleń licencyjnych w ośrodku akredytowanym przez PTNK.
 4. Poświadczone odbycie w ośrodku akredytowanym przez PTNK 4 konsultacji związanych z analizą protokołów terapii u 40 pacjentów.
 5. Wypełnienie ankiety „Ewidencja kadry neurofizjologicznej w Polsce” i uzyskanie wymaganych podpisów akceptujących.
 6. Przesłanie ankiety z wymaganymi zaświadczeniami do Komisji Licencyjnej PTNK (na ręce osoby wyznaczonej).

 

KRYTERIA UZYSKANIA LICENCJI TERAPEUTY EEG-Biofeedback

SZKOLENIE

Szkolenia odbywają się według programu zatwierdzonego przez Komisję Programowo-Szkoleniową PTNK w posiadającym akredytację ośrodku i zakończone są kolokwium sprawdzającym.

 1. O licencję TERAPEUTY Biofeedbacku mogą ubiegać się osoby ze średnim i wyższym wykształceniem – neurofizjolog, psycholog, psychoterapeuta, logopeda, pedagog (w tym absolwent Wydziału Pedagogiki Specjalnej), fizjoterapeuta, rehabilitant.
 2. Osoba ubiegająca się o licencję TERAPEUTY odbywa 7-tygodniowe szkolenie, co odpowiada 10 blokom 3-dniowego intensywnego szkolenia obejmującego 160 godzin dydaktycznych.

PRAKTYKA

 1. 3-letni staż w Polskim Towarzystwie Neurofizjologii Klinicznej i bieżące opłacenie składek członkowskich (kserokopia wpłat).
 2. 3-letni staż pracy w zawodzie. Staż pracy i członkostwo potwierdza Zarząd Oddziału Terenowego PTNK.
 3. Poświadczone odbycie obowiązkowych szkoleń licencyjnych w ośrodku akredytowanym przez PTNK.
 4. Poświadczone odbycie w ośrodku akredytowanym przez PTNK 4 konsultacji związanych z analizą protokołów terapii u 40 pacjentów.
 5. Wypełnienie ankiety „Ewidencja kadry neurofizjologicznej w Polsce” i uzyskanie wymaganych podpisów akceptujących.
 6. Przesłanie ankiety z wymaganymi zaświadczeniami do Komisji Licencyjnej PTNK (na ręce osoby wyznaczonej).

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA  LICENCJIDLA TECHNIKÓW MEDYCZNYCH W ZAKRESIE EEG, EMG i PW

 1. Kandydat ubiegający się o licencję musi być członkiem Sekcji Techników PTNK minimum 3 lata.
 2. Kserokopia opłat za składki PTNK (z ostatnich 3 lat).
 3. Kserokopia świadectwa szkolnego lub dyplomu (szkoła medyczna).
 4. Wymagany jest 3-letni staż w zawodzie - zatrudnienie stałe (zaświadczenie z kadr).
 5. Minimum wykonanych samodzielnie: 1000 badań EEG, 500 badań EMG, 300 badań PW.
 6. Kserokopia szkolenia podstawowego w zakresie EEG, EMG, PW w ośrodku posiadającym akredytację PTNK
 7. Ankieta zawierająca (ankietę należy pobrać ze strony internetowej PTNK lub Oddziału PTNK):
 • pieczątkę zakładu pracy,
 • podpis kierownika pracowni potwierdzający liczbę minimum wykonanych samodzielnie badań,
 • podpis licencjonowanego lekarza neurofizjologa, który dozorował pracę technika,
 • podpis Prezesa Oddziału PTNK,
 • adres, telefon kontaktowy, e-mail.
  W/w dokumenty należy dostarczyć do Komisji ds. przyznawania licencji dla techników medycznych.
 1. Rozpatrzenie wniosków odbywa się w miarę napływających wniosków przed posiedzeniem ZG PTNK.
 2. Komisja na specjalnym posiedzeniu weryfikuje otrzymane ankiety i przygotowuje listę dla Zarządu Głównego osób, które na podstawie kompletu dokumentów  kwalifikują się do przyznania licencji (spełniają w/w kryteria).
 3. ZG PTNK przyznaje licencje i informuje o tym na posiedzeniu plenarnym.
 4. Każda z instancji weryfikujących ankietę, jest obowiązana poinformować petenta o przyczynach odmowy przyznania licencji.

w przygotowaniu

w przygotowaniu