Regulamin sklepu

Regulamin płatności online

Regulamin świadczenia usług i płatności online
Regulamin określa zasady płatności za zakupione towary/usługi w firmie Akson Sp. z o.o
Definicje:
-Regulamin – niniejszy regulamin płatności online za pośrednictwem strony internetowej.
-Firma: Akson Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku 05-822 przy ul. Sportowej 3, NIP 5291837193, REGON 520134637 w Sądzie Rejonowym dla m. Warszawa Wydział Gospodarczy XVI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000925132 , tel. .795 467 089
– Usługi/towary przedstawione w ofercie firmy na stronie internetowej www.akson.net.pl bądź w indywidualnej ofercie dla Kupującego.
-Kupujący – osoba, która dokonała zakupu towarów lub usług Firmy.

1. Sprzedaż usług prowadzi Firma.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku:

⦁ złożenia przez Kupującego zamówienia poprzez stronę  www.akson.net.pl. W zamówieniu Kupujący winien wypełnić formularz zgłoszeniowy we wszystkie wymagane dane.
⦁ uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line, BLIK, kartą płatniczą za pomocą systemu Przelewy24.
⦁ otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.

3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu usług/towarów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej www.akson.net.pl. Złożenie zamówienia na stronie Aksonu jest równoznaczne z akceptacją jego treści.

4. Termin realizacji usługi jest zgodny z podanym dla każdego szkolenia. W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna liczba uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub jego organizacji w innym terminie.

5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zgłoszonej nie później niż 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, dokonana wpłata może być w całości zwrócona na konto osoby/firmy, która jej dokonała bądź, na prośbę Uczestnika, zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. W przypadku zwroty wystawiona będzie faktura VAT korygująca.

6. W przypadku powiadomienia organizatora o rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem z wniesionej opłaty potrącona zostanie kwota zgodna z umieszczoną w regulaminie dedykowanym dla każdego szkolenia. Pozostała część wpłaty może być zwrócona na kontro osoby/firmy, która jej dokonała bądź, na prośbę Uczestnika, zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. W przypadku zwroty wystawiona będzie faktura korygująca.

7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
8. Ceny usług i produktów nie zawierają podatku VAT, Akson sp.z.o.o. zgodnie z Art. 43 pkt 29a ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 29.10.2010r. jest zwolniony z podatku VAT.
9. Warunkiem realizacji usługi jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.
10. Faktura powinna wystawić się samoistnie w procesie zakupu, w razie jakichkolwiek problemów z otrzymaniem faktury Kupujący powinien zgłosić ten fakt na adres e-mail szkolenia@akson.net.pl podając dane do faktury

11. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w złożonym zamówieniu.
12. Administratorem danych przekazanych przez Kupującego jest Firma.
13. Celami zbierania danych są zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO), wykorzystanie ich do celów księgowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz w wyjątkowych sytuacjach ustalenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
14. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności.
15. Odbiorcą podanych danych przez Kupującego mogą być upoważnieni pracownicy Firmy.
16. Dane są przechowywane do momentu upływu okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
17. Każdemu Kupującego przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
18. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Akson i jakości świadczonych usług należy składać w formie elektronicznej na adres ⦁ szkolenia@akson.net.pl niezwłocznie. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty otrzymania.
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022r.
20. Wszystkie dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.akson.net.pl Wycena usług/towarów znajduje się na stronie www.akson.net.pl lub przygotowywana jest indywidualnie. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie świadczonych usług/towarów umieszczonych na stronie www.akson.net.pl
21. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.akson.net.pl .

Reklamacje

⦁ Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: ⦁ serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty).
⦁ Serwis Przelewy24 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji , nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
⦁ Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje

 

[ultimatemember form_id="656"]